Kristen Rønnevik

Bekkens Bestanddeler, Utsira

English text below

Et relasjonelt og sosialt tverrfaglig kultur og kunstprosjekt, som adresserer 7 av FNs bærekraftmål.

Initiert og gjennomført av Kristen Rønnevik og Kamilla Skrinde

Del 1

01.09.2022 – 25.09.2023

Vi har det siste året arbeidet med utgangspunkt i et gjengrodd bekkeløp ved Nordvikgården på øya Utsira i Rogaland.
Tanken med prosjektet har vært å skape et lavterskel møte- og erfaringssted mellom ulike mennesker, nettverk, natur og kulturlandskap, hvor grunnprinsippet har vært vennskap og vennlighet. Dette er et aksjonistisk håpsprosjekt. Det planlegges store inngrep i naturen på og rundt øya Utsira – storstilt havvindutbygging, Utsira-nord o.s.v. Vi ønsket å skape et kunstprosjekt som er en mot-kommentar, i menneskelig skala og der fellesskap står sentralt.

Vi valgte å dele opp prosjektet langs bekken på Utsira i ulike verksteder med hvert sitt tema. Hvert verksted har tiltrukket seg deltakere fra mange ulike samfunnslag, med ulike bakgrunner og aldersgrupper. De ulike verkstedene gir et bredt og helhetlig innblikk i bekkens bestanddeler for deltakerne.

Prosjektet henvender seg til alle barn, voksne, eldre og gamle, på tvers av kjønn, alder og etnisk bakgrunn. Også til personer som har redusert yte-evne, eller begrensede språkferdigheter. Konseptet og metoden kan overføres til andre byer, tettsteder og nabolag over hele Norge.


Bekken er livsnerven i prosjektet. Vi skal samle oss ved bekken, og vi skal interagere med den.
Deltakerne i prosjektet skal yte med langsomhet, og i dialog med sine egne evner og tempo.
Det vil bli lagt til rette slik at en har mulighet til å styre og regulere egne arbeidsoppgaver. Tanken er at deltakerne i prosjektet skaper en form for relasjon til bekken, men gjennom bruk av verktøy og redskaper som rive og grafse. Det er ønskelig at alle deltakerne tar hyppige pauser underveis, slik at de kan ha mulighet til å fordøye og sortere inntrykkene av prosessen. Underveis er det konstruktivt at deltakerne har anledning til å prøve ut et mangfold av ulike aktiviteter og redskaper. Slik at mestring og bevissthet kan oppstå ved aktiviteter og oppgaver hvor en tidligere ikke hadde forestilt seg at en mestret og kunne finne glede.

Med denne utforskningen ønsket vi å skape tilkobling og omsorg til naturen gjennom kroppen i et langsomt tempo. Varm lunch suppe, samt kaffe/te og frukt ble hver dag servert til deltakerne i verkstedene.

Verkstedene ble ledet av ulike profesjonelle fagpersoner i samarbeid med kunstnerduoen. Fagpersonene kom fra et bredt spekter av kompetansenettverk i Norge: tradisjonshandverk, regenerativt landbruk og permakultur-nettverket.

Kunstprosjektet har mottatt støtte fra: Kulturdirektoratet, BKV, UKL-Landbruksdirektoratet, Rogaland fylkeskommune, Byhagen – Haugesund, Utsira overnatting AS og Utsira kommune.

Dokumentasjonen fra del 1 skal nå bli publisert som en kunstnerbok på Spuren Forlag. I 2024 skal vi ha en presentasjon av Bekkens bestanddeler på Rogaland Kunstsenter og Haugesund Folkebibliotek. 

Arrangementer og verksteder ved Bekkens Bestanddeler, Utsira 2023:

Torsdag 30. mars 2023: INFOMØTE OM PROSJEKTET: BEKKENS BESTANDELER, UTSIRA ved Dalanaustet, Nordvikvågen, Utsira.

KAPITTEL 1:
Fredag 21. april: Vi inviterer miljørådgiver fra Utsira kommune Atle Grimsby til å KARTLEGGE OG REGISTRERE ARTSMANGFOLD, og å gjøre vann og jordprøver.

KAPITTEL 2:
Lørdag og søndag 23. og 24. april: vi lytter til bekken, og vi gjør forsøk på å bli venn med bekken, gjennom å skape bevegelse i vannet. Vi saumfarer, rydder og graver i bekken med manuelle redskaper sammen med frivillige fra lokalbefolkningen. Vi kartlegger bekken gjennom kroppen og ånden.

KAPITTEL 3:
Lørdag 29. og søndag 30. april: LANDSKAPSVERKSTED m/landskapsarkitekt MARIANNE LEISNER:
Marianne har siden 1987 arbeidet med å fremme permakultur som en økologisk og bærekraftig planleggingsmetode. Hun har blant annet skrevet boka «Villrosene», var en av grunnleggerne av MAJOBO (mat og jord der du bor), jobbet med Grønn Omsorg for psykiatrien i Tjøme kommune, som landskapsarkitekt hos Gaia Arkitekter, og som daglig leder ved gartneriet ved Bygdøy kongsgård.

KAPITTEL 4:
Lørdag 8. og 9. juli: UTPLANTINGS-VERKSTED med sivilagronom Anne Grete Bjørknes om drenerende og hardføre trær, busker og fangvekster. Drenering gjennom bruk av solbær, asal, rogn, furu, aronia, svart-or, pil, mynte, selje og vier, samt andre fangvekster.

KAPITTEL 5:
Lørdag 23. og 24. september: VERKSTED OM OG MED TØRRMUR OG HELLEBRU OVER BEKKEN
med tørrsteins-murer Berit Bruvik. Vi lærte om, og konstruerte en hellebru over bekken, samt at vi legger til rette for at små fisk og yngel kan gjemme seg blandt steinene. Lavterskel-verksted, kombinert med en god del praksis og litt teori. Verkstedet var åpent for alle aldersgrupper. 

TITLEThe Components of the Stream, Utsira, Norway         

             Initiated and carried out by Kristen Rønnevik and Kamilla Skrinde

TIME:   2023-2028

The Components of the Stream is a collaboration between the two artists Kamilla Skrinde and Kristen Rønnevik. They have a shared interest in long-term  studies of site as an artistic process. This is a site-specific, self-initiated and relational art project in Utsira, Rogaland, Norway. The area they are working with is a public place and a passage owned by Utsira municipality. Central to the art project is social and collective reflection and action around the protection, nurture and care of land, both as an idea and an action.

The project is a relational and social interdisciplinary culture and art project, which addresses 7 of the UN’s sustainability goals.

The project is aimed at all children, adults and elderly, regardless of gender, age and ethnic background. Also for people who have reduced capacity, or language skills. The concept and method can be transferred to other cities, towns and neighborhoods throughout Norway and around the world.

Part 1

September 1st. 2022 – September 25th. 2023

For the past year, we have been working with an overgrown stream at Nordvikgården on the island of Utsira in Rogaland, on the south-west coast of Norway. The idea of the project has been to create a low-threshold meeting and experience place between different people, networks, nature and cultural landscape, where the basic principle has been friendliness and friendship. This is an actionist project of hope. 

Major interventions in nature are planned on and around the island of Utsira – large-scale ocean windmill development, Utsira north, fishfarms in the mountain, etc. We wanted to create an art project that is a counter-commentary, but in a human scale and where the community is a central element.

We chose to divide the project along the stream at Utsira into different workshops, each with its own theme. Each workshop has attracted participants from different age groups, as well as from a wide variety of different backgrounds. The various workshops has given the participants a broad and comprehensive insight into the stream’s components.

The workshops were led by various professionals in collaboration with the artist duo. The professionals came from a wide range of competence networks in Norway: a dry masonry from traditional crafts, an ecofarmer from the regenerative agriculture, and a landscape architect from the permaculture network.

With this exploration, we want to create connection, nurture and care for nature through the body at a slow pace, both for the participants as well for ourselves.

The art project has received support from: the Norwegian Arts Council, The Fund for Visual Artists, the UKL – Directorate of Agriculture, 

Rogaland county municipality, Citygarden – Haugesund, Utsira accommodation AS and Utsira municipality.